Fabrieksgarantie

Garantie


De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

 De garantie geldt niet indien:

 de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Alle producten hebben een fabrieksgarantie van 2 jaar na de leverdatum, behalve bederfelijke producten of gezondheids- en hygiëneproducten. De garantietermijn geldt niet voor defecten veroorzaakt door verwaarlozing, slagen, fout gebruik of manipulatie, verkeerde spanning of installatie, of slijtage. In het geval van IT-producten, dekt de garantie geen virusverwijdering, programmaherstel of herinstallatie. In gevallen waar de aanspraak op garantie geldt, zal het product worden hersteld, vervangen of geretourneerd, of zal er een korting in rekening gebracht worden, in overeenstemming met de wet. Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.

De garantie wordt ongeldig verklaard:

- Als er een detail van de garantie of het aankoopbewijs aangepast, veranderd of vervangen is; en/of
- Als er geknoeid is met het identificatienummer of met het product dat onder garantie valt of als het gerepareerd is zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer;

Om de garantie te gebruiken moet u dit aan ons melden, onder vermelding van:

- Het bestelnummer
- Product omschrijving
- Omschrijving van het product probleem
- Bijgevoegde foto's in het geval van zichtbare schade

 Elk geval wordt individueel afgehandeld. Het is verplicht om een kopie van de verkoopfactuur en de omschrijving van het probleem bij het pakket te voegen.

De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan de producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.

De ondernemer is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de consument of een derde ter zake van (bij gebruik van) de producten mocht lijden.

De consument stemt ermee in de ondernemer en diens moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven, partners, bestuurders, leidinggevenden, (handels)agenten, aannemers van werk, contractanten, licentieverleners, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers – in en buite rechte – te vrijwaren en schadeloos te stellen voor om het even welke vordering of eis van een derde, met inbegrip van voor redelijke vergoedingen voor rechtsbijstand, die voortvloeit uit de niet-nakoming door de consument van deze algemene voorwaarden of van de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uit een inbreuk door de consument op enige bepaling van wet- of regelgeving of op de rechten van een derde.